CRIMINALITATE ORGANIZATĂ

Criminalitatea transfrontalieră este în mod fundamental influențată de fenomenul globalizării, caracterul regional pierzându-și din importanță.

Un element important este dat de consolidarea încrederii reciproce și îmbunătățirea cooperării între autoritățile de aplicare a legii din statele membre în vederea combaterii criminalității organizate, acordând atenție deosebită dimensiunii europene a formării profesionale a specialiștilor din domeniile referite mai sus care să includă reprezentanți ai sectorului privat, sectorului public și mediului universitar.

Criminalitatea informatică

Alături de beneficiile incontestabile pe care informatizarea le induce la nivelul societății moderne, aceasta introduce și vulnerabilități, astfel că asigurarea securității spațiului cibernetic trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor actorilor implicați, mai ales la nivel instituțional, unde se concentrează responsabilitatea elaborării și aplicării de politici coerente în domeniu.

România urmărește atât dezvoltarea unui mediu informațional dinamic bazat pe interoperabilitate și servicii specifice societății informaționale, cât și asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și a intereselor de securitate națională, într-un cadru legal adecvat. Din această perspectivă se resimte necesitatea dezvoltării culturii de securitate cibernetică a utilizatorilor sistemelor informatice și de comunicații, adesea insuficient informați în legătură cu potențialele riscuri, dar și cu soluțiile de contracarare a acestora.

Totodată, la nivelul UE, s-a conturat necesitatea adoptării unei politici privind lupta împotriva criminalității informatice. Inițiativele subsecvente au pornit de la constatarea creșterii numărului de infracțiuni informatice, a tot mai amplei implicări a grupurilor de criminalitate organizată în criminalitatea informatică, precum și a necesității unei coordonări a eforturilor europene în direcția combaterii acestor acte. Având în vedere că atacurile cibernetice pe scară largă, bine coordonate și direcționate către infrastructurile cibernetice critice ale statelor membre, constituie o preocupare crescândă a UE, întreprinderea de acțiuni pentru combaterea tuturor formelor de criminalitate informatică, atât la nivel european, cât și la nivel național, a devenit o necesitate stringentă.

Traficul de Ființe Umane

Traficul de persoane constituie în sine un fenomen cu profunde implicații de ordin social și economic, combaterea acestuia reprezentând o strategie pe termen lung pentru asigurarea stabilității la nivel național, regional și mondial.

Lupta împotriva traficului de persoane în România se află permanent pe agenda MAI, poziție susținută de continuitatea activității de prevenire si combatere a fenomenului, precum si de evoluția în plan instituțional (existența unor structuri specializate în prevenirea si combaterea traficului) si legislativ (actualizarea și implementarea cadrului legislativ cu norme si bune practici la nivel internațional).

Totodată, MAI este implicat în implementarea Strategiei UE Împotriva Traficului de Persoane, precum și a prevederilor Directivei 36/2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului.

Traficul de Droguri

Combaterea și prevenirea traficului de droguri, constituirea unui sistem integrat de instituții și servicii publice ce va asigura reducerea incidenței și prevalenței consumului de droguri în rândul populației generale, asistența medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri și eficientizarea activităților de prevenire și combatere a producției și traficului ilicit de droguri, reprezintă priorități aflate pe agenda MAI.

Instituția noastră este implicată activ în prevenirea și combaterea acestui fenomen atât la nivel național (cu sprijinul societății civile), cât și european, participând în cadrul diferitelor acțiuni întreprinse de statele membre, instituții sau agenții europene (EMCDDA, EUROPOL), dar și printr-un schimb de date și informații rapid și eficient cu statele membre.