Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020

 

Date despre documente:

 • Documentul național: Strategia a fost adoptată prin HG nr.1221/14 decembrie 2011
 • Documentul UE care stă la baza adoptării Strategiei: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM (2011) 173, 5 aprilie 2011

Scopul strategiei

 • asigurarea incluziunii socio-economice a cetățenilor români aparținând minorității rome prin implementarea unor politici integrate în domeniile: educație, ocuparea forței de muncă; sănătate; locuire; cultură și infrastructură socială;
 • responsabilizarea autorităților publice centrale și locale, a minorității romilor și a societății civile pentru creșterea gradului de incluziune socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității romilor.

Obiectivele strategiei

 • Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români de etnie romă la educație de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere;
 • Promovarea educației incluzive în cadrul sistemului educațional, inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării, precum și combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.
 • Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității romilor și creșterea atractivității pentru investiții;
 • Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care să contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorității romilor la serviciile de sănătate publică și la creșterea speranței de viață;
 • Asigurarea de către instituțiile centrale, locale și partenerii sociali a condițiilor de locuit decente în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social, precum și asigurarea accesului la servicii publice și mică infrastructură;
 • Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorității romilor.

Dezvoltarea serviciilor publice astfel încât să răspundă nevoilor sociale ale minorității rome în domeniile dezvoltare comunitară, protecția copilului, justiție, ordine publică

Principii

 • Principiul diviziunii sectoriale
 • Principiul cooperării
 • Principiul adiționalității fondurilor (instrumente financiare ale UE și alte surse de finanțare)
 • Principiile subsidiarității și al descentralizării în execuție
 • Principiul egalității de șanse și al conștientizării dimensiunii de gen
 • Principiul dialogului inter – cultural
 • Principiul nediscriminării și respectării demnității umane
 • Principiul participării active
 • Principiul complementarității și transparenței.

Domenii de acțiune

 1. Educație
 2. Ocupare
 3. Sănătate
 4. Locuire și acces la mica infrastructură
 5. Cultură
 6. Infrastructura socială
 7. Protecția copilului
 8. Justiție și ordine publică (Anexa 1)
 9. Administrație și dezvoltare comunitară (Anexa 2)

Mecanismul de monitorizare și evaluare a Strategiei Guvernului

a)      La nivel central

 • Compartimentul central de monitorizare și evaluare – condus de un Consilier de Stat din aparatul de lucru al Guvernului și format din președintele Agenției Naționale pentru Romi (ANR), reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor (MAI), Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT), Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), Ministerului Sănătății (MS) și 2 reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului (organism nou creat)
 • Grupul de lucru interministerial condus de Președintele ANR
 • Comisiile Ministeriale pentru Romi
 • Birourile pentru romi ca structuri administrative în cadrul MDRAP, MECTS, MMFPS, MS (structuri nou create)

b)      La nivel regional/ județean/ local

 • Birourile regionale ale ANR
 • Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor
 • Birourile județene pentru romi din cadrul Instituțiilor Prefectului
 • Autoritățile publice locale și structurile asociative ale acestora
 • Experții locali pentru romi care funcționează la nivelul primăriilor
 • Grupuri de inițiativă locală (GIL) formate din reprezentanți ai romilor (organism nou creat)
 • Grupuri de lucru locale (GLL) formate din: experți locali pentru romi, reprezentanți ai instituțiilor publice, membri ai Consiliilor Locale, membri ai ONG-urilor, câte un delegat al GIL

Atribuții ce revin Ministerului Afacerilor Interne din Strategie:

 • Continuarea alocării de locuri distincte pentru admiterea la instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne- Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan" Cluj, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr" Câmpina
 • Continuarea măsurilor afirmative în procesul de recrutare a personalului pentru structurile Poliției Române și ale Jandarmeriei Române din rândul cetățenilor români aparținând minorității rome, în conformitate cu  prevederile legale- DGMRU, IGPR, IGJR
 • Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă și fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele de stare civilă a actelor și faptelor de stare civilă aferente acestora, precum și procurării certificatelor de stare civilă și a actelor de identitate- DEPABD.
 • Evaluarea semestrială a activității Birourilor Județene pentru Romi, precum și cea experților locali pentru problemele romilor care activează în cadrul primăriilor cu accent pe implicarea acestora în implementarea măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului- Direcția Generală pentru Controlul și Îndrumarea Instituțiilor Prefectului.

Stadiul revizuirii Strategiei:

Procesul de revizuire a strategiei a fost lansat în luna aprilie 2013. La solicitarea ANR, MAI a transmis propunerile privind responsabilitățile pe care le va avea în implementarea strategiei, respectiv:

1.       La punctul F.2. „Justiție și Ordine publică"

 • Continuarea alocării de locuri distincte pentru admiterea la instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.
 • Continuarea măsurilor afirmative în procesul de formare a personalului pentru structurile Poliției Române și ale Jandarmeriei Române din rândul cetățenilor români aparținând minorității rome, în conformitate cu  prevederile legale.

2.       La punctul F.3 „Administrație și dezvoltare comunitară"

Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă și fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele de stare civilă a actelor și faptelor de stare civilă aferente acestora, precum și procurării certificatelor de stare civilă și a actelor de identitate.