Procedură de selecţie a participanţilor la programul de formare profesională  în vederea dezvoltării competenţelor profesionale ale personalului MAI  în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1.

a)      Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a participanţilor la programul de formare profesională  în vederea dezvoltării competenţelor profesionale ale personalului MAI  în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar, organizat în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European, cu titlul: "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar" (denumit în continuare "Proiect"), derulat în baza contractului PODCA/380/07.06.2013, cod SMIS 32862, încheiat între DAERI din cadrul MAI, în calitate de beneficiar şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013.

b)     Participarea la cursurile de formare este gratuită, costurile aferente fiind suportate prin bugetul Proiectului.

c)      Întocmirea prezentei proceduri de selecţie are la bază analiza situaţiei actuale  privind nivelul de formare a personalului MAI în domeniile gestionării afacerilor europene, al transpunerii şi aplicării acquis-ului comunitar. Rezultatele analizei se regăsesc în Anexa 4.

 

Art. 2. (1)  Programul de formare profesională vizează un număr de 980 de persoane din cadrul MAI şi este structurat pe trei module:

a)    Modulul 1: familiarizarea cu instituţiile europene şi cu categoriile de decizii adoptate în cadrul Uniunii Europene; cunoaşterea problematicii europene şi a politicilor europene prin comparaţie cu realitatea românească – 600 de persoane, din care: 140 reprezentanţi ai structurilor aparatului central; 259 reprezentanţi ai instituţiilor aflate în subordinea MAI; 101 reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale MAI din teritoriu şi 100 de reprezentanţi ai Instituţiilor Prefectului. Modulul 1 se va desfăşura în 30 serii.

b)      Modulul 2: înţelegerea procesului de decizie comunitară şi a modalităţilor de participare activă la proces – 100 persoane, din care: 40 de persoane selectate dintre absolvenţii modulului 1 de formare, 35 ataşaţi de afaceri interne/ rezerve/ experți naționali detașați care sunt reprezentanţi ai MAI în ambasadele statelor membre ale UE şi 25 de persoane din aparatul central, selectate conform prezentei proceduri (criteriile pentru modulul 2, Anexa 1), din rândul persoanelor care participă la grupurile de lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene. Modulul 2 se va desfăşura în 5 serii. Modulul 2 mai cuprinde şi organizarea a 5 vizite de studiu în cinci state membre ale UE la care vor participa câte 15 persoane (13 absolvenţi ai cursurilor din cadrul Modulului 2/ absolvenți ai modulului 1/ atașați de afaceri interne/ rezerve/ experți naționali detașați, 1 membru al echipei de proiect şi un interpret).

c)      Modulul 3: dezvoltarea competenţelor personalului implicat în activitatea de transpunere şi de punere în aplicare a acquis-ului comunitar – 280 persoane, din care: 200 de persoane selectate dintre absolvenţii la primul modul de formare şi 80 de persoane, selectate conform prezentei proceduri (criteriile pentru modulul 3, Anexa 1), din rândul persoanelor care au parcurs deja alte programe de formare. Modulul 3 se va desfăşura în 14 serii.

(2)      Testul de selecţie pentru Modulul 2 (40 persoane) şi pentru Modulul 3 (200 persoane) se organizează în ultima zi a fiecărei serii din cadrul modulului 1, sub îndrumarea unui  expert din echipa de proiect. Selecţia pentru modulul 2 şi 3 se realizează în ordinea mediilor obţinute în urma evaluării tuturor participanţilor la primul modul de formare, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru modulul 1 (anexa 1).

(3) Cursurile din cadrul Modulului 1 şi 3 se organizează în: Bucureşti, Braşov, Craiova, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara.

(4) Cursurile din cadrul Modulului 2 se organizează în Bucureşti. Vizitele de studiu se desfăoară în Austria, Spania, Franţa, Polonia şi Cehia.

(5) Seriile de participanţi la programul de formare profesională sunt alcătuite din 20 persoane/serie. Durata de instruire pentru o serie de participanţi pentru modulul 1 şi 3 este de 5 zile consecutive, câte 8 ore pe zi, iar pentru modulul 2, durata de instruire pentru o serie de participanţi este de 6 zile consecutive, câte 8 ore pe zi. Fiecare  vizită de studiu se desfăşoară pe parcursul a 3 zile.

Art. 3. La finalizarea cu succes a fiecărui modul, competenţele dobândite de fiecare participant sunt evaluate şi certificate prin acordarea unor certificate de participare/ certificate de absolvire.

Art. 4. Grupul ţintă avut în vedere este format din funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual din structurile MAI şi din instituţiile aflate în subordinea acestuia care, prin atribuţiile lor, contribuie la îndeplinirea funcţiilor de reglementare, de sinteză, de reprezentare şi de autoritate ale MAI, după cum urmează:

·         Structuri din aparatul central al MAI (17): Corpul de Control al Ministrului; Direcţia Audit Public Intern; Direcţia Generală Management Resurse Umane; Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; Direcţia Generală Management Operaţional; Unitatea de Politici Publice; Direcţia Generală pentru Îndrumarea și Controlul Instituției  Prefectului; Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale; Direcția Schengen; Direcţia Generală Juridică; Direcția Generală Financiară; Direcţia Generală Logistică; Direcţia Informare şi Relaţii Publice; Direcția Secretariat General și Protocol; Departamentul de Informații și Protecție Internă; Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale; Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice. 

·         Instituţii aflate în subordinea MAI (15): Direcţia Generală Anticorupţie; Institutul de Studii pentru Ordine Publică; Centrul Naţional SIS; Direcţia Generală de Paşapoarte; Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; Inspectoratul General pentru Imigrări; Arhivele Naţionale; Poliţia Română; Jandarmeria Română; Poliţia de Frontieră Română; Agenţia Naţională Antidrog; Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane; Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

·         Instituţiile Prefectului (42).

·         Ataşaţii de afaceri interne/rezerve/experţi naţionali detaşaţi ai MAI din ambasadele statelor membre ale UE (35 persoane).

·         Instituţii partenere proiect: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie

Art. 5. Selecţia persoanelor care vor beneficia de pregătire prin programul de formare profesională, este realizată de către o comisie de selecţie numită prin decizia managerului de proiect, în urma propunerilor formulate de şefii structurilor MAI, pe baza criteriilor prevăzute la Anexa 1.

Art. 6.  Comisia de selecţie este formată din:

-          Preşedinte – managerul Proiectului;

-          Membri – 2 persoane din echipa de implementare a Proiectului

Art. 7.  (1) Principalele atribuţii ale comisiei de selecţie sunt:

a)      Efectuarea demersurilor necesare în vederea consultării structurilor din aparatul central al MAI, a instituţiilor aflate în subordine şi a Instituţiilor Prefectului cu privire la personalul care îndeplineşte criteriile prevăzute pentru participarea la modulele de formare. 

b)      Contactarea Ambasadelor României în statele membre ale UE, în vederea informării cu privire la componenta din programul de formare prevăzută pentru ataşaţii de afaceri interne ai MAI din cadrul acestora (cursurile din cadrul Modulului 2);

c)      Informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecţie prin postarea acesteia pe pagina de web a proiectului, începând cu data de la care aceasta devine funcţională;

d)     Primirea propunerilor structurilor MAI, beneficiare ale programelor de formare, evaluarea acestora  şi stabilirea listei finale a persoanelor selectate;

e)      Informarea structurilor din cadrul cărora fac parte candidaţii, cu privire la rezultatul procesului de selecţie şi publicarea listei nominale a persoanelor selectate, prin postarea acesteia pe pagina de web a proiectului, începând cu data de la care aceasta devine funcţională;

f)       Rezolvarea  contestaţiilor care privesc rezultatele procesului de selecţie.

 

(2)  Voturile membrilor comisiei de selecţie au valoare egală.

(3) Persoanele implicate în evaluarea candidaţilor la programul de formare respectă următoarele reguli:

  • evaluarea se face numai în baza criteriilor stabilite;
  • formularea aprecierilor se face în condiţii de imparţialitate ;
  •  evaluarea se face cu obiectivitate;
  •  pe toată durata evaluării se păstrează confidenţialitatea;
  • deciziile privind selecţia se caracterizează prin transparenţă;
  • principiul egalităţii de şanse;
  •  principiul reprezentativităţii: se va încerca, în măsura în care numărul de dosare de candidatură şi nivelul calitativ al acestora o permit, o distribuire proporţională a locurilor din programul de formare pe judeţele din care provin candidaţii.

Art. 8. Candidaţii la programul de formare pot cere reevaluarea dosarului în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea rezultatelor către instituţii/structurile beneficiare.

Art. 9. (1) Şefii structurilor/instituţiilor beneficiare din cadrul MAI desemnează candidaţii la cursuri pe baza criteriilor prevăzute în Anexa 1 la prezenta procedură şi a numărului de locuri alocat şi dispun transmiterea dosarelor de candidatură complete către Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, Bucureşti) unde vor fi înregistrate. În anexă se vor include cele 2 documente menţionate la alin (2), lit. a) şi b). De asemenea, dosarele se pot transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: spap@mai.gov.ro. Aprobarea din partea superiorului ierarhic reprezintă criteriu obligatoriu pentru a participa la programul de formare.  

(2) Dosarele de candidatură trebuie să  cuprindă următoarele documente:

a)  formularul de date  privind atribuţiile de serviciu, conform fişei postului (se va folosi formularul din Anexa nr.2);

b) formularul pentru datele privind eligibilitatea şi scrisoarea de intenţie (se va folosi formularul din Anexa nr.3);

(3) Candidaţii pot contesta rezultatul evaluării în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor. Constestaţia se depune la Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Internelor (Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, Bucureşti) unde vor fi înregistrate. De asemenea, se poate depune şi în format electronic, la adresa de e-mail: spap@mai.gov.ro.

(4) Structurile/instituţiile beneficiare vor fi informate cu privire la lista finală a participanţilor la programul de formare. Lista se afişează pe pagina de web a Proiectului, începând cu data de la care aceasta devine funcţională şi se transmite tuturor instituţiilor beneficiare ale programului de formare.

Art. 10. Principiile generale urmărite în procesul de selecţie sunt:

a)  Principiul nediscriminării 

Respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi nediscriminării. Fiecare instituţie/structură beneficiară are obligaţia, în măsura în care acest lucru este posibil, să desemneze un număr egal de femei şi bărbaţi care să participe la seriile cursurilor pentru care vor primi locuri. Astfel, se va asigura respectarea principiului egalităţii de şanse.

Trebuie luate în considerare toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

b)  Principiul echităţii :

Repartizarea echitabilă a participanţilor în funcţie de categoria de vârstă (19- 24 ani /25 – 54 ani, peste 55 ani), tipuri de funcţionari publici (înalţi funcţionari publici/funcţionari publici de conducere/manageri publici/funcţionari publici de execuţie), personal contractual şi funcţionari publici cu statut special, nivelul studiilor (studii medii/studii superioare de scurtă durată/studii superioare de lungă durată).

Cap. III. Dispoziţii finale

Art. 11. Procedura se distribuie participanţilor la Conferinţa de deschidere a Proiectului şi se publică pe pagina web dedicată promovării programului, începând cu data de la care aceasta devine funcţională.

 

Anexa 1

 

Criterii de departajare în vederea participării la programul de formare

 

Pentru modulul 1:

 

Criterii de departajare

Punctaj maxim

1.

Domeniul de competenţe*

50

2.

Scrisoarea de intenţie

25

3.

Experienţa profesională în domeniul de competenţe

25

 Total punctaj

100

 

 

Pentru Modulul 2:

 

Criterii de departajare (pentru cele 25 de persoane menţionate la art. 2, alin. 1, lit. b))

Punctaj maxim

1.

Domeniul de competenţe*

35

2.

Participant la grupurile de lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene

20

3.

Scrisoarea de intenţie

25

4.

Experienţa profesională în domeniul de competenţe

20

 Total punctaj

100

 

 

Pentru Modulul 3:

 

Criterii de departajare

Punctaj maxim

1.

Domeniul de competenţe*

40

2.

Participant la alte programe de formare similare

20

3.

Scrisoarea de intenţie

25

4.

Experienţa profesională în domeniul de competenţe

15

 Total punctaj

100

 

* Dacă domeniul de activitate intră sub incidenţa dosarelor europene gestionate de MAI (pot participa şi reprezentanţi din cadrul altor direcţii, altele decât cele de afaceri europene şi relaţii internaţionale).

 

Anexa 2

 

Formularul de date privind atribuţiile de serviciu

 

Subsemnatul,

 

 

1. Numele şi prenumele:

 

2. Denumirea instituţiei în care se desfăşoară activitate:

 

3. Descrierea structurată a atribuţiilor de serviciu, conform fişei postului:

 

 

Anexa nr. 3

 

Formularul pentru datele privind eligibilitatea şi Scrisoarea de intenţie

 

 

Subsemnatul,

 

1. Numele şi prenumele:

 

2. Sex: o M / o F (bifaţi corespunzător)

 

3. Data naşterii (zi/lună/an): ____ / ____ / ________

 

4. Telefon: ________________________

 

5. Locul de muncă: _________________________

o funcţionar public din cadrul structurilor MAI sau din instituţiile aflate în subordinea acestuia

o angajat contractual din cadrul structurilor MAI sau din instituţiile aflate în subordinea acestuia;

o funcţionar public cu statut special din cadrul structurilor MAI sau din instituţiile aflate în subordinea acestuia.

 

6. Scrisoare de intenţie

Pe baza informaţiilor deţinute, în maximum 500 de cuvinte, vă rugăm să explicaţi motivaţia participării dumneavoastră la acest program (5 puncte) şi cum înţelegeţi, în calitate de absolvent al acestuia, să contribuiţi la atingerea scopurilor lui (10 puncte). Totodată, vă rugăm să indicaţi care consideraţi că va fi aportul informaţiilor dobândite în urma absolvirii programului de formare asupra activităţii desfăşurate în cadrul structurii din care faceţi parte (5 puncte), precum şi care sunt aşteptările dumneavoastră de la acest program de formare (5 puncte).

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Data: ____________

 

Semnătura candidatului: ________________

 

Anexa nr. 4

 

Principalele concluzii ale analizei situaţiei actuale privind nivelul de formare a personalului MAI în domeniile gestionării afacerilor europene, al transpunerii şi aplicării acquis-ului comunitar

 

 

Analiza a reliefat faptul că MAI dispune de o capacitate instituţională insuficient dezvoltată pentru a asigura o participare activă la procesul european de decizie, pentru a gestiona dosarele europene, pentru a transpune corect şi pentru a aplica în mod corespunzător acquis-ul comunitar.

Din acest punct de vedere s-au constatat următoarele:

-       Deoarece o mare parte a personalului MAI care lucrează în alte structuri decât cele de afaceri europene şi relaţii internaţionale nu stăpâneşte cunoştinţele referitoare la instituţiile europene şi categoriile de decizii adoptate de acestea, problematica UE continuă să fie tratată ca o problemă de politică externă, de care trebuie să se ocupe structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din aparatul central al MAI şi din instituţiile aflate în subordinea acestuia.

-       Procedurile privind diseminarea informaţiilor primite de la UE, cu excepţia celor clasificate sau cu regim limitat, sunt cele care erau în vigoare la data aderării României la UE, fiind depăşite de evoluţia cantitativă şi calitativă a fluxului de informaţii. Acest fapt pune structurile MAI cu competenţe pe domeniul aflat în dezbatere, în imposibilitatea efectuării unei analize pertinente şi a elaborării unei poziţii fundamentate. Totodată, apar frecvent decalaje între timpul în care se adoptă deciziile la nivel european şi cel în care se adoptă deciziile la nivelul MAI.

-       Colaborarea prin corespondenţă între diferitele structuri ale ministerului, în cadrul unor grupuri de lucru inter- şi intrainstituţionale, care este de multe ori greoaie şi nu rezolvă toate problemele legate de un anumit subiect, este preferabilă celei directe şi mai operative care ar putea avea loc între reprezentanţii acestor structuri.

-       Cadrul legal pe baza căruia se elaborează mandatele reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene necesită o revizuire şi adaptare la maniera de negociere a instituţiilor europene în ceea ce priveşte dosarele aflate în dezbatere, care se poate întinde pe durata câtorva luni sau chiar ani.

-       La nivelul MAI nu se realizează o evaluare de etapă sau finală a îndeplinirii obiectivelor stabilite în mandatele transmise şi susţinute cu ocazia grupurilor de lucru ale Consiliului UE şi ale COM, din care să reiasă dacă MAI, respectiv România a reuşit să-şi promoveze interesele şi, eventual, care au fost cauzele care au condus la neîndeplinirea totală sau parţială a mandatului.

- Pe fondul lipsei unei analize prealabile a contextului intern referitor la un anumit domeniu de competenţă, transpunerea directivelor europene şi a deciziilor-cadru ce fac referire la respectivul domeniu se face, în multe cazuri, prin copierea textului din respectivele acte normative, fără să se aibă în vedere o adaptare a acestora la realităţile interne.

-       Verificarea de către personalul din structurile de specialitate ale Instituţiilor Prefectului, a conformităţii actelor normative emise de autorităţile administraţiei publice locale cu acquis-ul UE şi cu modalităţile de punere în aplicare a acestuia a implementării legislaţiei europene în teritoriu se face sporadic, şi tocmai de aceea cele mai multe acţiuni de infringement declanşate de către Comisia Europeană împotriva României vizează aplicarea necorespunzătoare sau nerespectarea acquis-ului comunitar de către autorităţile publice locale.

 

 

Anexa 5

 

Identificarea necesarului de experţi pentru efectuarea analizelor şi sintezelor care stau la baza evaluării costurilor, beneficiilor şi a riscurilor pentru fiecare domeniu de activitate al MAI care face obiectul unui dosar european, pentru participarea la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Europene, pentru transpunerea şi implementarea acquis-ului comunitar. Stabilirea criteriilor de selecţionare pentru fiecare categorie de experţi

 

 

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniile gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi aplicării acquis-ului comunitar

 

            1. Procesul decizional european include nu numai instituţiile şi structurile UE ci şi sistemul politico-administrativ al statelor membre, atât la nivelul pregătirii şi al deciziei, cât şi la nivelul punerii în practică a actelor comunitare.

            Asumarea de către România a rolului de stat membru al Uniunii Europene a determinat schimbări de substanţă ale modului de funcţionare a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

            România a trebuit să treacă de la stadiul de simplu „receptor" al politicilor şi legislaţiei comunitare la postura de formator de politici şi decident european, conform regulilor şi procedurilor Uniunii Europene. Statutul de membru al Uniunii Europene îi conferă României dreptul de a participa la negocieri, de a-şi prezenta şi a-şi susţine punctele de vedere din perspectiva intereselor proprii, de a identifica, alături de celelalte state membre, poziţii de compromis cât mai apropiate de obiectivele şi interesele sale, precum şi de a urmări şi determina formarea unor alianţe cu alte state membre.

            Pentru îndeplinirea acestei misiuni a fost creat Sistemul Naţional pentru Afaceri Europene (SNAE). Acest sistem cuprinde: Departamentul Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale şi Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonatori naţionali; Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles; mecanismul şi procedurile de coordonare interministerială în cadrul căruia se defineşte, în mod coerent, poziţia naţională a României ce urmează să fie promovată în cadrul instituţiilor comunitare, mecanismul şi procedurile de transpunere şi aplicare a acquis-ului comunitar, mecanismul şi procedurile de fundamentare a poziţiilor României pentru situaţiile în care este declanşată procedura de infringement; sistemul SOLVIT – ca mecanism alternativ al procedurii contencioase; reprezentanţii României în reţelele constituite la nivel european.

 

            2. Ministerul Administraţiei şi Internelor este parte a SNAE.

            Ca parte a SNAE, Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte următoarele atribuţii:

            2.1. În domeniul elaborării poziţiilor şi reprezentării României în procesul decizional european

            (a) Asigură participarea ministrului administraţiei şi internelor la reuniunile Consiliului UE - Justiţie şi Afaceri Interne.

            În cadrul reuniunilor Consiliului UE – Justiţie şi Afaceri Interne, ministrul administraţiei şi internelor exercită, împreună cu omologii săi europeni, responsabilitatea comună de adoptare a deciziilor Consiliului Uniunii Europene care vizează domeniul afacerilor interne.

            Poziţiile promovate de ministrul administraţiei şi internelor la reuniunile Consiliului UE – Justiţie şi Afaceri Interne sunt avizate de către Guvernul României.

            Rapoartele elaborate în urma participării ministrului administraţiei şi internelor la reuniunile Consiliului UE – Justiţie şi Afaceri Interne se supun aprobării Primului Ministru şi se prezintă în scris în şedinţă de guvern.

            (b) Elaborează, la solicitarea MAE şi MAEur în calitate de coordonatori ai SNAE, contribuţia Ministerului Administraţiei şi Internelor privind poziţiile promovate de România în cadrul reuniunilor Consiliului European, COREPER I, COREPER II şi Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe.

            (c) Asigură participarea reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene. MAI, în calitate de coordonator, asigură reprezentarea la aproximativ 42 grupuri de lucru şi comitete ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene pentru domeniile în care are competenţe exclusive sau partajate.

            În acest scop, elaborează mandatele reprezentanţilor săi, consultând reprezentanţii celorlalte instituţii cu responsabilităţi în domeniu şi obţine avizul coordonatorilor SNAE.

            Rapoartele reprezentanţilor MAI la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru se redactează în cel mult 24 ore de la finalizarea reuniunii şi se transmit coordonatorilor SNAE.

            (d) Elaborează, la solicitarea ministerelor coordonatoare, poziţiile şi avizele Ministerului Administraţiei şi Internelor faţă de proiectele de documente care îi sunt transmise spre consultare sau avizare.

Pentru fundamentarea poziţiilor MAI care urmează să fie promovate în grupurile de lucru şi comitetele UE este necesară implicarea tuturor structurilor MAI şi a instituţiilor din subordine.

            În procesul de fundamentare a poziţiilor MAI trebuie avute în vedere riscurile, problemele de conformitate şi aplicare şi posibilele consecinţe nedorite pentru fiecare dosar european.

            Structurile MAI şi instituţiile din subordine ar trebui să fie în măsură, conform specificului lor, să realizeze următoarele activităţi pentru fiecare dosar european:

a.       cuantificare;

b.      analiza beneficiilor;

c.       analiza costurilor;

d.      costuri politice şi administrative;

e.       acoperirea costurilor şi beneficiilor;

f.       costuri şi beneficii care apar în timp;

g.      unde se pot găsi informaţii suplimentare privind identificarea costurilor şi beneficiilor.

            (e) Asigură participarea reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în structurile de coordonare interministeriale din cadrul Sistemului Naţional pentru Afaceri Europene.

            (f) Asigură participarea reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în reţelele de coordonare constituite la nivel european: EUPAN, EUROPOL, CEPOL etc.

 

Rolul structurilor MAI în elaborarea poziţiilor şi asigurarea reprezentării

·         Structurile MAI analizează dacă acesta se află în una din următoarele situaţii:

-          Dacă textul comunitar interferează cu o lege naţională aflată în „portofoliul" legislativ exclusiv al MAI sau într-un „portofoliu" legislativ partajat de MAI cu alte ministere;

-          Dacă textul comunitar modifică o parte dintr-o reglementare aflată în competenţa exclusivă a MAI sau în competenţa MAI partajată cu alte ministere;

-          Dacă textul comunitar aduce atingere organizării sau funcţionării unei profesii sau al unui serviciu pe care MAI îl gestionează sau asupra căruia îşi exercită tutela.

·        DGAERI, în calitate de coordonator al domeniului, informează structurile MAI cu responsabilităţi în domeniile de competenţe şi declanşează procedurile de constituire a grupurilor de lucru, care elaborează progresiv proiectele de poziţie a MAI.

            DGAERI verifică să nu existe decalaj între timpul decizional european şi cel intern al MAI.

            DGAERI are rolul de a garanta coerenţa şi unitatea poziţiilor MAI asupra propunerilor de texte comunitare.

            După definitivarea proiectului de poziţie, acesta se supune spre aprobare conducerii MAI şi coordonatorilor naţionali ai SNAE.

·        DGAERI propune conducerii MAI, după consultarea celorlalte structuri ale ministerului, echipa de negociere care va reprezenta ministerul în grupurile de lucru şi comitetele Consiliului şi Comisiei Europene.

            DGAERI, împreună cu echipa de negociere stabileşte formată din reprezentanţi ai structurilor subordonate stabileşte strategia de negociere:

-          Ierarhizarea argumentelor şi a poziţiilor de negociere pe baza analizei de impact previzibil al proiectului comunitar asupra sistemului de drept intern;

-          Consultarea cu Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles şi cu partenerii din statele membre ale UE în vederea elaborării unei poziţii pertinente care să aibă şanse să fie acceptată la nivel comunitar;

-          Verificarea compatibilităţii textului comunitar cu celelalte legi comunitare;

-          Solicitarea, prin ambasadele României şi ataşaţii de interne din celelalte 26 state membre a informaţiilor despre poziţiile partenerilor MAI şi definirea strategiei de negociere astfel încât să se promoveze cât mai bine interesele României;

-          Redactarea amendamentelor alternative la propunerile care se fac în cadrul grupului de lucru al Consiliului, desemnat să analizeze şi să definitiveze textul comunitar;

-          Găsirea unui punct de echilibru între poziţiile MAI şi cele comunitare, inclusiv prin repoziţionarea elementelor care constituie mandatul reprezentanţilor MAI.

Din paşii prezentaţi mai sus şi din analiza conţinutului documentelor transmise de UE a rezultat faptul că în fundamentarea poziţiei MAI şi reprezentarea la UE este necesară participarea tuturor structurilor MAI şi a instituţiilor din subordine.

Structura grupurilor de lucru şi numărul documentelor primite de la UE şi transmise spre consultare structurilor din subordinea MAI a stat la baza identificării necesarului de experţi pentru efectuarea analizelor şi sintezelor care stau la baza evaluării costurilor, beneficiilor şi a riscurilor pentru fiecare domeniu de activitate al MAI care face obiectul unui dosar european; identificării necesarului de experţi pentru participarea la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Europene; identificării necesarului de experţi pentru transpunerea şi implementarea acquis-ului comunitar.

În vederea selecţionării experţilor se va ţine cont de următoarele criterii: cunoaşterea limbii engleze, domeniul de competenţe intră sub incidenţa dosarelor europene gestionate de MAI, a mai participat la grupuri de lucru ale Consiliului şi Comisiei Europene, a parcurs un curs de formare în domeniul de competenţă. 

Pe baza criteriilor stabilite a fost identificat următorul necesar de experţi:

Structuri din aparatul central al MAI

Nr. experţi

 

Corpul de Control al Ministrului

6

 

Direcţia Generală Audit Intern

7

 

Direcţia Generală Management Resurse Umane

15

 

Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

7

 

Direcţia Generală Management Operaţional

10

 

Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice

7

 

Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale

7

 

Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului

15

 

Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale

10

 

Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

70

 

Direcţia Generală Juridică

25

 

Direcţia Generală Logistică

15

 

Direcţia Informare şi Relaţii Publice

7

 

Direcţia Medicala

3

 

Direcţia Generala Financiara

12

 

Secretariatul General

5

Instituţii aflate în subordinea MAI

 

 

Unitatea de Politici Publice

15

 

Direcţia Generală Anticorupţie

40

 

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă

20

 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

8

 

Centrul Naţional SIS

8

 

Direcţia Generală de Paşapoarte

18

 

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

20

 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

25

 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

20

 

Oficiul Român pentru Imigrări

30

 

Arhivele Naţionale

8

 

Poliţia Română

35

 

Jandarmeria Română

14

 

Poliţia de Frontieră Română

25

 

Agenţia Naţională Antidrog

15

 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

20

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

13

 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

3

 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

7

 

Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale

15