Scurtă descriere

În cadrul proiectului au fost elaborate patru Ghiduri de procedură, şi anume:

 1. Ghidul de procedură privind diseminarea informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene.
 2. Ghidul de procedură privind asigurarea reprezentării eficiente a MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene;
 3. Ghidul de procedură privind transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar.
 4. Ghidul de procedură privind organizarea şi funcţionarea Sistemului de Soluţionare a Problemelor (SISOP)

Grupul ţintă nr. 1 pentru primele trei Ghiduri de proceduri - personalul MAI din Aparatul central şi din structurile subordonate, implicat în gestionarea dosarelor europene şi care au în fişa postului următoarele atribuţii: 

 • diseminarea informaţiilor primite de la UE;
 • evaluarea impactului proiectelor de acte legislative europene;
 • elaborarea mandatelor reprezentanţilor în grupurile de lucru ale UE;
 • reprezentarea în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene;
 • transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept.

Primele trei Ghiduri de proceduri au fost aprobate prin ordin al ministrului  afacerilor interne şi au trecut printr-o primă etapă de revizuire, conform obligaţiilor asumate de DGAESRI, în calitate de Beneficiar al proiectului. În acest mod s-a realizat instituţionalizarea activităţilor de diseminare a informaţiilor primite de la UE, de evaluare a impactului proiectelor de acte normative şi ale politicilor europene, de transpunere şi implementare a acquis-ului UE. Astfel, personalul MAI acţionează pe baza unor proceduri clare şi poate contribui la creşterea eficienţei şi eficacităţii în domeniile respective.

Ghidul SISOP a fost aprobat prin Notă a ministrului afacerilor interne.

Prin intermediul Ghidurilor de procedură proiectul cod SMIS 32862 şi-a propus:

 • dezvoltarea metodologiilor şi instrumentelor necesare îmbunătăţirii reprezentării Ministerului Afacerilor Interne în structurile europene de decizie;
 • dezvoltarea instrumentelor necesare pentru măsurarea performanţelor în domeniile transpunerii şi implementării acquis-ului european;
 • îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare;
 • depistarea rapidă a riscurilor şi neregulilor în activitatea de transpunere şi implementare a instituţiei.

În vederea elaborării Ghidurilor de proceduri au fost elaborate 4 analize preliminare referitoare la situaţia existentă la momentul respectiv la nivelul MAI. Liniile directoare şi aspectele legate de conţinutul analizelor au vizat aspecte legate de situaţia actuală la nivelul MAI, inventarierea actelor normative aflate în vigoare cu privire la aspectele ce vor face obiectul celor 4 Ghiduri, personalul implicat şi propunerile aferente de modificare.

mailNotă: Prin procedură se înţelege totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, algoritmul metodelor de lucru stabilite şi al regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii. Procedura trebuie înţeleasă ca un set de instrucţiuni scrise care fundamentează o acţiune sau activitate repetitivă din cadrul MAI. Ghidurile de proceduri cuprind mai multe măsuri care se aplică aceluiaşi domeniu de activitate. Dacă o procedură prezintă paşii ce trebuie urmaţi într-o activitate repetitivă, un document de proceduri trebuie să ofere imaginea unitară a unui întreg domeniu de activitate. Elaborarea şi implementarea procedurilor reprezintă o parte integrată a unui sistem al calităţii, deoarece conferă angajaţilor informaţii utile pentru activitatea zilnică şi facilitează realizarea obiectivelor.