Proiectul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", cod SMIS 32862

Fundamentarea necesităţii implementării proiectului

Proiectul cod SMIS 32862 a fost co-finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European (Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice", Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale"; Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.").

Prin intermediul proiectului MAI şi-a propus să contribuie, în mod direct, la realizarea obiectivului fundamental asumat de Guvernul României, prin Programul de guvernare 2009 – 2012, cu privire la consolidarea rolului şi statutului României în UE ca stat activ şi implicat, capabil sã îşi promoveze interesele în strânsã cooperare cu partenerii săi europeni, având în vedere faptul că este cel de-al şaptelea stat membru UE, ca număr al populaţiei.

Proiectul şi-a propus dezvoltarea aplicării, în cadrul MAI, a principiului formării permanente prin învăţarea pe tot parcursul carierei, conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030", adoptată în şedinţa de guvern din 19 noiembrie 2008. Proiectul a vizat astfel, în mod direct, realizarea obiectivelor asumate de Guvernul României cu privire la consolidarea rolului şi statutului României în UE ca stat activ şi implicat, capabil să îşi promoveze interesele în strânsă cooperare cu partenerii europeni. 

De asemenea, proiectul şi-a propus să contribuie la realizarea prevederilor „Programului Naţional de Reforme", elaborat de către Guvernul României care se referă la îmbunătăţirea capacităţii administrative", deoarece, prin acţiunile sale, proiectul a vizat: îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziilor privind poziţiile MAI promovate în structurile europene de decizie; întărirea capacităţii ministerului de a elabora studii de impact adecvate şi aprofundate privind proiectele de politici şi acte normative europene; aplicarea corespunzătoare a prevederilor legislaţiei europene; elaborarea şi implementarea unui sistem de indicatori de monitorizare a activităţilor de punere în aplicare a po liticilor şi legislaţiei europene.

La momentul scrierii proiectului, în urma unei evaluări interne, s-a constatat că există deficienţe în ceea ce priveşte capacitatea instituţională a MAI de a participa activ la procesul european de decizie, de a gestiona dosarele europene, de a transpune corect şi de a aplica în mod corespunzător acquis-ul comunitar.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 34 de luni şi a avut ca obiectiv general creşterea capacităţii instituţionale a MAI de a participa activ la procesul de decizie privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar.