Proiect de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră

 

Proiectul

La data de 5 noiembrie 2011 a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (Directiva CBE).

Statele membre ale Uniunii Europene trebuiau să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor   administrative necesare pentru transpunerea directivei în legislația națională, până la data de 7 noiembrie 2013.

Directiva 2011/82/UE urmărea să asigure un nivel ridicat de protecție pentru toți utilizatorii drumurilor din Uniune, facilitând schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și, prin acesta, executarea sancțiunilor, atunci când încălcările respective sunt săvârșite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât statul membru în care s-a săvârșit încălcarea.

Directiva prevedea următoarele încălcări ale normelor de circulație care afectează siguranța rutieră:

a)      excesul de viteză;

b)      nefolosirea centurii de siguranță;

c)       nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;

d)      conducerea sub influența alcoolului;

e)      conducerea sub influența stupefiantelor;

f)       nefolosirea căștii de protecție;

g)      utilizarea unei benzi interzise;

h)      utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii.

 

Prin acest act legislativ european se stabilea procedura aplicabilă pentru schimbul de informații între statele membre, prin intermediul punctelor naționale de contact, care sunt autorizate să efectueze căutări automatizate referitoare la date privind vehiculele și date privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor. Căutările automatizate se realizau, sub formă de cerere scrisă, de către punctul național de contact al statului membru în care s-a săvârșit încălcarea, iar datele obținute sunt folosite în scopul de a stabili cine este personal răspunzător de încălcarea normei/normelor de circulație care afectează siguranța rutieră prevăzute de directivă.

Directiva 2011/82/UE prevedea faptul că aplicațiile informatice existente ar trebui să constituie baza schimbului de date și, în același timp, să faciliteze statelor membre raportarea către Comisie. Aceste aplicații ar trebui să permită un schimb de date privind înmatricularea vehiculului (DÎV) specifice rapid, sigur și confidențial între statele membre. Ar trebui să se profite de aplicația informatică a Sistemului european de informare privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), care este obligatorie pentru statele membre în temeiul Deciziilor Prüm în ceea ce privește DÎV.

De asemenea, Directiva CBE stabilea și posibilitatea de informare cu privire la intenția de declanșare de către statul membru în care s-a săvârșit încălcarea, a unor proceduri ulterioare încălcării normei/normelor respective, a:

·         proprietarului/deținătorului vehiculului cu care s-a săvârșit încălcarea normei de circulație sau

·         persoanei identificată în alt mod, suspectată că a săvârșit încălcarea.

Informarea se face în conformitate cu dreptul intern al statului în care s-a săvârșit încălcarea și trebuie să se refere și la consecințele juridice ale încălcării normelor respective pe teritoriul acelui stat.

Mecanismul principal pe care îl avea în vedere acest act european vizează următoarele etape:

·         detectarea săvârșirii unei încălcări;

·         efectuarea investigațiilor pentru identificarea persoanei implicate în săvârșirea încălcării, activitate ce presupune accesul la sistemul de evidență al statului în care este înmatriculat vehiculul cu care a fost săvârșită încălcarea pentru obținerea datelor privind proprietarul sau deținătorul vehiculului prin căutare automatizată;

·         elaborarea scrisorii de informare;

·         transmiterea scrisorii de informare proprietarului/deținătorului vehiculului sau, după caz, persoanei identificate în alt mod, suspectate că a săvârșit încălcarea.

În aplicarea Directivei CBE, statele membre trebuiau să se asigure că:

·         dispozițiile privind protecția datelor prevăzute de Decizia-cadru 2008/977/JAI  se aplică datelor cu caracter personal pe care le prelucrează;

·         datele cu caracter personal prelucrate sunt, într-un interval de timp adecvat, rectificate în cazul în care sunt incorecte, șterse sau blocate în cazul în care nu mai sunt necesare, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia-cadru 2008/977/JAI, și că se stabilește un termen limită de stocare a datelor în conformitate cu articolul 9 din decizia-cadru respectivă.

·         toate datele cu caracter personal prelucrate sunt utilizate numai pentru atingerea obiectivului menționat la articolul 1 și că persoanele vizate au aceleași drepturi la informare, la acces, la rectificare, la ștergere, la blocare, la despăgubire și la căi judiciare ca cele adoptate în temeiul normelor de drept intern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor relevante din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

·         toate dispozițiile relevante în materie de protecție a datelor prevăzute în Deciziile Prüm se aplică, de asemenea, datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul Directivei CBE.

·         toate persoanele vizate au dreptul să obțină informații cu privire la datele cu caracter personal înregistrate în statul membru de înregistrare care au fost transmise statului membru în care s-a săvârșit încălcarea, inclusiv data solicitării și autoritatea competentă din statul membru în care s-a săvârșit încălcarea.

Directiva CBE stabilea în sarcina statelor membre obligația de a:

·         furniza Comisiei Europene informații referitoare la normele în vigoare privind domeniul reglementat de Directiva CBE;

·         furniza utilizatorilor drumurilor informațiile necesare privind normele aplicabile pe teritoriul lor și măsurile de punere în aplicare a Directivei CBE în colaborare cu, printre alte organizații, organismele responsabile de siguranța rutieră, organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței rutiere și cluburile automobilistice;

·         transmite Comisiei Europene rapoarte preliminare și periodice (potrivit unui calendar stabilit) cu privire la aplicarea Directivei CBE, care să cuprindă: numărul de cereri de căutare automatizată efectuate de statul membru în care s-a săvârșit încălcarea și adresate punctului național de contact al statului membru de înmatriculare în urma încălcărilor săvârșite pe teritoriul celui dintâi; natura încălcărilor pentru care au fost depuse cereri și numărul cererilor respinse; o descriere a situației de la nivel național în legătură cu măsurile ulterioare luate cu privire la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, pe baza proporției încălcărilor care au făcut obiectul unor scrisori de informare.

Transpunerea în legislația română

Directiva CBE a fost transpusă integral în legislația română prin următoarele acte normative:

·         O.G. nr.10/2013 pentru modificarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;

·         Legea nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări;

·         OMAI nr. 53/2014 pentru stabilirea formei și conținutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră;

·         OMAI nr. 65/2014 al vice-prim ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne pentru stabilirea Procedurii de căutare și de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum și a elementelor acestor date.

Directiva 2011/82/CE a fost notificată integral către Comisia Europeană, prin intermediul MAE,  în data de 15.05.2014.

Începând cu data de 11 august 2014, a fost operaționalizat schimbul de date automatizat.

Stadiu

Prin Decizia din data de 6.05.2014 în Cauza C-43/129 (Comisia vs. Parlamentul European și Consiliu) ,  Curtea de Justiție a UE a anulat Directiva CBE pe motivul că ea ar fi trebuit adoptată în temeiul Articolului 91 (1) (c) din Tratatul privind Funcționarea UE (transport) și nu al Articolului 87 (2) (cooperare polițienească). Totodată, CJUE a hotărât ca efectele Directivei să fie menținute pentru o perioadă de timp care să nu fie mai mare de 12 luni de la data publicării hotărârii, care să permită adoptarea unui nou act legislativ european, în temeiul legal adecvat.

La data de 18.07.2014, Comisia Europeană a publicat un nou proiect de Directivă, al cărui conținut este similar cu cel al Directivei CBE, cu excepția unor mici modificări necesare ca urmare a schimbării temeiului juridic. Ca urmare a modificării temeiului juridic, vor fi necesare modificări minore ale legislației naționale prin care a fost transpusă Directiva 2011/82/CE, respectiv eliminarea mențiunilor referitoare la Decizia 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, la cele trei state (Irlanda, Marea Britanie și Danemarca), care, potrivit temeiului juridic anterior utilizat, nu erau obligate să aplice prevederile Directivei 2011/82/UE. De asemenea, trimiterile la Directiva 2011/82/UE din conținutul actelor normative respective vor fi înlocuite cu trimiteri la noua Directivă, odată adoptată și publicată.

Dezbaterile pe marginea noului proiect au început la data de 6.08.2014, COM propunând  să fie operate modificările necesare pentru a se ține cont de hotărârea Curții, fără alte modificări pe fond. În data de 24.09.2014, COREPER 1 a andosat textul de compromis prezentat de PRES, acesta urmând a fi înaintat  CONS TTE din 8 octombrie 2014 în vederea obținerii abordării generale.